Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze shromáždění vlastníků 17.12. 2014

2. 3. 2015

ZÁPIS ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek domu
čp. 881, 882 ul. Na Pátku v Rokycanech“ konané dne 17. prosince 2014 v sušárně vchodu 881, Na Pátku, Rokycany od 19:00 hodin

 

1)Schůzi zahájila paní Jana Zelenková. Proběhla kontrola prezence přítomných vlastníků. Přítomno bylo 18 vlastníků bytů s celkovým poměrem hlasů 157502/209950,
tj. 75,02 % všech spoluvlastníků a shromáždění SVJ bylo usnášeníschopné ke všem bodům programu schůze.

 

2)Předsedajícím byla zvolena paní Jana Zelenková, zapisovatelem pan Zdeněk Holman
a sčitatelem pan Radomil Fiala. Všichni zvoleni poměrem hlasů 157502/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.

                                                    

 

3)Jana Zelenková vyzvala pana Ladislava Sýkoru, aby přednesl usnesení Výboru SVJ.
Pan Sýkora přednesl návrh: zrušit usnesení o výměně odpařovacích měřičů tepla z minulého shromáždění SVJ z června 2014. Místo výměny odpařovacích měřičů tepla
za digitální bychom mohli nechat stávající odpařovací a pouze je na léto demontovat.
Tím by se zabránilo únikům kapaliny. Návrh, aby se trubičky odstranily cca v půlce května a znovu namontovaly v půlce září (nebo dle počasí). Pokud by se muselo výjimečně zatopit i po demontáži trubiček, rozpočítala by se spotřeba tepla ve stejném poměru, kolik kdo za danou sezonu odebral. Dále pan Sýkora navrhl, aby se poměr výpočtu vyúčtování tepla změnil na 40% dle podlahové plochy a 60% dle odečtu
na měřácích. Všechny návrhy v tomto bodě byly schváleny poměrem hlasů 157502/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.

 

4)Přišla paní Dagmar Rýdlová, poměr podílů stoupl na 160940/209950.

 

5)Jana Zelenková informovala přítomné o tom, že škodu na fasádě, kterou způsobili sekáči z Lesů, uhradí Lesy Města Rokycan s.r.o. Díry od datla si budeme muset uhradit na své vlastní náklady. Zařídí Jana Zelenková.

 

 

6)Jana Zelenková dále informovala o problému pohybu cizích osob na střeše domu. Jedná se nejspíš o zaměstnance firmy VoiceBowNet, s.r.o.. Shromáždění dostalo informace, že firma chce před naši střechu nosit antény na provozování internetu a toto by se mělo dít pouze 2x ročně s naším souhlasem. Klíče jim dal pan Vladimír Písařovič, protože si myslel, že mají vstup od Výboru schválen. Klíče předány na tomto shromáždění panu Šatrovi, aby zabezpečil nemožnost dalšího vstupu na střechu. Shomáždění SVJ hlasovalo
o možnosti vstupu do domu a na střechu SVJ. 100% přítomných vlastníků (poměr 160940/209950)  bylo pro zákaz vstupu na naši střechu, pro okamžité odstranění všech věcí z naší střechy a pro zaslání následujícího dopisu firmě VoiceBowNet, s.r.o., Energie AG Teplo Bohemia s.r.o. a stavebnímu úřadu města Rokycan.

 

Dopis: SVJ domu č.p. 881, 882 Na Pátku Rokycany okamžitě zakazuje vstup na střechu všem právnickým a fyzickým podnikatelským subjektům. Netýká se to a) údržby společné antény, b) případů živelné pohromy nebo katastrofy a odstraňování jejích následků. Souhlas v bodu b) dává i dodatečně SVJ.

Návrh pana Zdeňka Holmana:  

1) Výbor neprodleně odešle dopis Energie AG Teplo Bohemia s.r.o. s obsahem:

a) vstup pracovníků firmy Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.  na střechu byl od samého počátku bez souhlasu SVJ neoprávněný a protiprávní.

b) Dnem 17.12.2014 SVJ zakazuje vstup na střechu všem osobám firmy Energie AG Teplo Bohemia s.r.o. , na ni pokládání, ukládání a stavění jakéhokoliv materiálu. Porušení zákazu budeme řešit právní cestou.

c) Po jednom výtisku bude dopis zaslán na vědomí Živnostenskému úřadu a Stavebnímu odboru Měú Rokycany.

2) Výbor do 31.12.14 odešle INZULE dopis o zapůjčování klíče ke vstupu na střechu našeho domu. Vydání klíče bude vázáno souhlasem paní Jany Zelenkové nebo paní Jany Moulisové.
3)  Všem vlastníků byt.jednotek se ve společném zájmů ukládá být všímavější při vstupu  cizích osob do domu a na střechu. Při pochybách informovat členy Výboru SVJ.

 

7)Pro možnost komunikace mezi sousedy žádáme všechny, aby napsali na papírek své telefonní číslo a email (kdo ho má) a vhodili do schránky paní Moulisové ve vchodě 882. Ti, kteří si nepřejí své číslo takto „zveřejnit“, nechť ho vhodí do schránky paní Jany Zelenkové. Kontakt bude moci užít pouze ona v případě nějaké nouze, havárie či jiné nutné události.

 

8)8.1.2015 se bude konat jednání ohledně silnice vedoucí před naším domem. Kdo může, ať se zúčastní. Zkusíme sehnat nějaké plány výstavby.

 

 Usnesení shromáždění vlastníků jednotek domu čp. 881, 882, Na Pátku v Rokycanech:

  • Zrušení usnesení o výměně odpařovacích měřičů tepla z minulého shromáždění SVJ z června 2014
  • Montáž trubiček z měřáků v půli září a demontáž na konci topné sezony (cca v půli května)
  • Poměr výpočtu vyúčtování tepla změnit na 40% dle podlahové plochy a 60% dle odečtu na měřácích
  •  Zákaz vstupu na střechu všem osobám z firem VoiceBowNet s.r.o. nebo Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 160940/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.

 

 

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných vlastníků.

 

 

Dne: 17.12.2014                                                    Zapsal:  Zdeněk Holman    Ověřili:  Jana Moulisová, Jana Zelenková

                     

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář