Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze shromáždění "Společeství..." ze dne 8. května 2017

ZÁPIS ze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek domu
čp. 881, 882 ul. Na Pátku v Rokycanech“ konaného dne 8. května 2017 v sušárně vchodu 881, Na Pátku, Rokycany od 18:00 hodin

 

1)Schůzi zahájila paní Jana Zelenková. Proběhla kontrola prezence přítomných vlastníků. Přítomni byli vlastníci bytů s celkovým poměrem hlasů 161223,5/209950, tj. 76 % všech spoluvlastníků a shromáždění SVJ bylo usnášeníschopné ke všem bodům programu schůze.

 

2)Předsedajícím byla zvolena paní Jana Zelenková, sčitatelem pan Josef Horváth, zapisovatelem paní Jana Moulisová. Všichni zvoleni poměrem hlasů 161223,5/209950,
tj. 100 % přítomných hlasů.

 

3)Jana Zelenková seznámila všechny přítomné s účetní závěrkou a hospodařením za rok 2016
a navrhla schválit výše uvedené. Návrh byl schválen poměrem hlasů 161223,5/209950,
tj. 100 % přítomných hlasů.

 

4)Jana Zelenková informovala přítomné o stavu bankovních účtů: 212.182 Kč na účtu u ČS
a 391.115 Kč na účtu KB. 227 000 Kč činí přeplatky na zálohách za rok 2016, které budou vyplaceny v červnu 2017. U úvěru v KB byla snížena sazba z 2,2% p.a. na 1,39% (fixované do konce splatnosti úvěru, tj. do května 2022), splátka úvěru zůstává, ale splatnost se zkrátila o 1 rok (ušetření cca 100.000 Kč). Zůstatek je cca 520.000 Kč.
Úvěr u ČS bude doplacen cca za 8 let (zůstatek 4.600.000 Kč). Fond oprav se sníží, až se splatí první úvěr.  

 

5)Nutnost vyměnit stupačky. První nabídka na rozpočet prací je cca 450.000 Kč s DPH. Bude se hledat firma s nižší cenou tak, aby byly stupačky vyměněny do září. Návrh na hlasování o tom, že Výbor SVJ rozhodne o výměně stupaček sám s ohledem na finanční možnosti SVJ. Návrh byl schválen poměrem hlasů 161223,5/209950,
tj. 100 % přítomných hlasů.

 

6)Seznam dlužníků: Kamil Nosek – dluží cca 40.000 Kč. Dluh je manželů Strnadových, kteří byt obývají. Bude vyřešeno do 31.5.2017 (dohoda o splátkovém kalendáři). Pokud nezačnou platit, vydá se na ně platební příkaz.

 

7)Bude zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, který bude všem vhozen do schránky v červnu 2017. Tento energ.štítek by měl mít každý vlastník a předávat ho při prodeji
či pronájmu.

 

8)Vznikla diskuze ohledně společných prostor, využívání sušárny, mandlu a výtahů.
Pan Tytl navrhl, aby všichni spoluvlastníci platili za všechny společné prostory poměrem členských podílů tak, jak je to dáno ve stanovách. Dále byl vznesen návrh, aby se sušárna přestala zamykat, zamknou se pouze vstupní dveře do místnosti s kotlem, druhé dveře zůstanou nezamčené. Suché prádlo nebude nikdo nikomu sundávat ze šňůry. Každý si zajistí, aby mu tam prádlo neviselo příliš dlouho a neblokovalo místo ostatním. Návrh byl schválen poměrem hlasů 161223,5/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.

 

9)Dále se dohodlo, že se může na přání spoluvlastníků z prvních pater zprovoznit výtah i k nim. Místnost s mandlem se také zpřístupní každému spoluvlastníku, který o to požádá. Pokud si tam chce někdo uskladňovat soukromé věci a mít vlastní klíč bez přístupu ostatních spoluvlastníků, je třeba se domluvit s Výborem SVJ na placení nájmu za společné prostory.

 

10)Byla učiněna dohoda, že když se stane havárie v domě, bude se urgentně volat členům Výboru SVJ. Nedovoláte-li se jim, je povoleno ihned kontaktovat asistenční linku Kooperativy (841 105 105) a pak se pouze nahlásí členům Výboru SVJ, co se stalo a jak bylo vyřešeno. Při poruše výtahů volat rovnou na havarijní službu – uvedena na obou výtazích.

 

11)Je třeba vymalovat chodby a opravit spadlý strop u výtahu. Zařídí Výbor SVJ.

 

 

 Usnesení shromáždění vlastníků jednotek domu čp. 881, 882, Na Pátku v Rokycanech:

  • Schválení účetní závěrky a hospodaření za rok 2016.
  • Výměna stupaček v kompetenci Výboru SVJ.
  • Druhé dveře přímo do sušárny ve vchodě 881 se přestanou zamykat. Zákaz sundávání cizího prádla.
  • Všichni spoluvlastníci se budou podílet platbou na všech společných částech domu i službách.

 

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 161223,5/209950, tj. 100 % přítomných hlasů.

 

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných vlastníků.

 

 

Dne: 10.5.2017                                                    Zapsala:  Jana Moulisová

       Ověřili:  Jana Zelenková